Seguiment del curs i avaluació

El seguiment del curs coincidirà amb el calendari del curs presencial, per tal que l’alumne vagi desenvolupant els temes, segons es vagin aportant els materials i les tasques per part del professorat.

L’avaluació es mitjançant les tasques realitzades pels alumnes, i cada tasca tindrà determinada una data límit de presentació (15 dies aproximadament), que l’alumne haurà d’enviar mitjançant la plataforma del curs.

El professor avaluarà les tasques rebudes, de manera que cada alumne, i de manera personalitzada, rebrà nota i comentaris als treballs realitzats. L’alumne que no assoleixi el mínim del 80% d’aptitud a través de les activitats proposades, haurà de presentar-se a un examen presencial, al que serà oportunament convocat, per poder obtenir l’acreditació acadèmica del curs.

Material alumnes

Cada professor posarà a disposició de l’alumne, mitjançant la xarxa per a la seva descàrrega, els materials necessaris per al desenvolupament de l’assignatura, així com la bibliografia recomanada i posteriors tasques a realitzar per part dels alumnes.

Consultes i tutories

Els alumnes podran formular consultes a qualsevol dels professors mitjançant el fòrum alumnes-professors de la plataforma, que els respondran dins del mateix fòrum a fi de que preguntes i respostes siguin aprofitades per tots.

Last modified: Tuesday, 2 September 2014, 9:55 PM